Nabídka eshopu

Obchodní podmínky

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Společnost Gutta ČR – Praha spol. s.r.o., IČ 25771001, se sídlem Praha 6, Na dlouhém lánu 41/508, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  C 68715 (dále jen „prodávající" nebo „Společnost"), je tradičním dodavatelem střešních a izolačních materiálů, dodávajícím široký sortiment výrobků pro stavbu, dům a zahradu. Provozovny prodávajícího se nacházejí na adrese: Lotouš 37, 273 79 Slaný
  2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „VOP") jsou platné pro nákup zboží od prodávajícího, a upravují práva a povinnosti mezi Společností jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím. 
  3. Tyto VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a vztahují se na veškerý prodej zboží Společnosti v případech, kdy na straně kupujícího je právnická osoba či osoba, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, popř. fyzická osoba spotřebitel (dále jen „kupující“).
  4. Kupující uzavřením rámcové kupní smlouvy či kupní smlouvy deklaruje a potvrzuje, že se s těmito podmínkami obeznámil a že s nimi souhlasí. Tyto VOP tvoři nedílnou součást každé jednotlivé uzavřené rámcové kupní smlouvy a kupní smlouvy.
  5. Tyto VOP jsou jedinými obchodními podmínkami aplikovanými na smluvní vztah mezi Společností a kupujícím; použití jiných obchodních podmínek, zejména jakýchkoliv obchodních podmínek kupujícího, se nepřipouští. Odpověď kupujícího, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou od nabídky nebo těchto VOP, není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky, resp. těchto VOP.
  6. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v rámcové kupní smlouvě a/nebo v jednotlivé kupní smlouvě a to vždy pouze v písemné formě. Odchylná ujednání v rámcové kupní smlouvě a/nebo – v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
  7. Nedílnou součástí těchto VOP je i reklamační řád, jehož znění se nachází na adrese www.guttashop.cz/reklamacni-rad/ (dále jen „reklamační řád“), který upravuje podrobný popis jakosti zboží při převzetí, práv z vadného plnění a postup pro uplatnění nároků kupujícího z vadného plnění. Kupující je povinen se s reklamačním řádem seznámit před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s VOP a reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. V případě rozporu mezi ustanoveními VOP a reklamačního řádu týkajícími se reklamace vadného plnění mají přednost ustanovení reklamačního řádu.

 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká zpravidla na základě uzavření samostatné písemné rámcové kupní smlouvy (dále jen „rámcová kupní smlouva“) a následná spolupráce bude probíhat prostřednictvím uzavírání jednotlivých kupních smluv, na základě kterých, bude prodávající dodávat kupujícímu zboží v rozsahu a za podmínek dohodnutých v jednotlivých kupních smlouvách, resp. závazných objednávkách (dále „objednávka“ nebo „kupní smlouva“). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (zejména - spotřebitelem) dále vzniká přímo na základě uzavření kupní smlouvy, kdy se rámcová kupní smlouva neuzavírá.
  2. Objednávku, kterou je oprávněn učinit pouze kupující, lze učinit pouze v písemné formě nebo zaslané e-mailem na adresu objednávky@gutta.cz, na webových stránkách e-shopu: www.guttashop.cz (dále jen „e-shop“), popř. automatizovaným elektronickým systémem (EDI, API).
  3. Jednotlivá kupní smlouva dle příslušné objednávky je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, které může být učiněno e-mailem nebo jinou vhodnou formou. Až do okamžiku potvrzení objednávky není prodávající objednávkou nijak vázán.
  4. Každá objednávka musí obsahovat následující náležitosti:
   1. identifikační údaje kupujícího (jméno či obchodní firmu, sídlo, místo podnikání či bydliště, IČ, příp. DIČ), kontaktní a-mail či telefon na kupujícího,
   2. přesnou specifikaci druhu a množství zboží vč. měrných jednotek,
   3. způsob a místo dodání zboží (osobní odběr, doprava zajištěná prodávajícím, doprava zajištěna kupujícím atd.), včetně jednoznačného určení oprávněné osoby pro převzetí zboží,
   4. požadovaný termín dodání zboží,
   5. číslo objednávky, datum a podpis objednávky s čitelným uvedením jména a funkce podepisující osoby (to neplatí v případě objednávky prostřednictvím e-shopu).
   6. Při absenci výše uvedených údajů nemusí být  objednávka ze strany prodávajícího přijata, případně si může prodávající vyžádat její doplnění o potřebné údaje. Obsahuje-li objednávka bez předchozího souhlasu prodávajícího údaje nad rámec výše uvedených, nepovažuje se objednávka za platnou, resp. není na ní nahlíženo jako na návrh kupní smlouvy.
  5. V případě, že prodávající nebude moci dodat kupujícímu veškeré zboží uvedené na objednávce, neboť není skladem, prodávající prostřednictvím elektronické pošty (případně jiným vhodným způsobem) sjedná s kupujícím změnu rozsahu objednávky, popř. změnu termínu dodání zboží.
  6. Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, pokud dále není uvedeno jinak.
  7. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro účely uzavírání kupní smlouvy, přičemž náklady vzniklé kupujícímu při použití těchto komunikačních prostředků na dálku (např. náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

 3. CENA ZBOŽÍ, ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY, NÁKLADY SPOJENÉ S DODÁNÍM ZBOŽÍ

  1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za zboží dodané na základě kupní smlouvy kupní cenu. Kupní cena za zboží bude stanovena v souladu s cenami dle aktuálního ceníku prodávajícího. Ke kupní ceně bude vždy připočtena DPH v zákonné výši.
  2. V případě objednání nestandardního zboží (tzn. zboží mimo standardní váhy a rozměry dle platného ceníku, např. přířezy) je prodávající oprávněn před dodáním zboží požadovat po kupujícím zálohu ve výši celkové kupní ceny.
  3. V ceně za zboží nejsou započteny náklady na nestandardní zabalení ani náklady na doručení zboží, nebude-li těmito VOP nebo mezi stranami sjednáno jinak. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu společně s cenou za zboží rovněž náklady spojené s nadstandardním zabalením a dodáním zboží, a to v souladu s kupní smlouvou.
  4. Dodává-li prodávající zboží na europaletách, je za každou takovou paletu kupující povinen zaplatit částku ve výši 500,­ Kč bez DPH. To neplatí v případě kupujícího - spotřebitele. Na základě požadavku kupujícího je prodávající povinen odkoupit europaletu dle předchozí věty za kumulativního splnění následujících podmínek:
   1. Nabídka ke zpětnému odkupu bude ze strany kupujícího učiněna nejpozději do 180 dnů od doručení zboží.
   2. Kupní cena bude činit 450,- Kč bez DPH za 1 ks europalety, přičemž na celkovou částku vystaví kupující fakturu se všemi zákonnými náležitostmi a splatností 30 dnů, přičemž k ní připojí informace o datu dodání zboží.
   3. Europalety nesmí vykazovat známky poškození a musí odpovídat příslušné normě.
   4. Kupující na své náklady zajistí dopravu europalet do místa určeného prodávajícím.
  5. Množství europalet v oběhu dle předchozího odstavce eviduje prodávající.
  6. Cenu zboží a případně náklady spojené s nestandardním zabalením a dodáním zboží dle kupní smlouvy je kupující oprávněn uhradit prodávajícímu níže uvedenými způsoby:
   1. v hotovosti či bezhotovostně kartou,
   2. na základě vystavené proforma faktury,
   3. platbou na fakturu.
  7. Dostane-li se kupující do prodlení s placením, je Společnost oprávněna požadovat zákonné úroky z prodlení z dlužné částky. Vedle povinnosti zaplatit uvedené úroky z prodlení či případnou smluvní pokutu má Společnost nárok na náhradu případné škody, vzniklé Společnosti v důsledku prodlení s placením ze strany kupujícího, a to i co do výše úroků z prodlení či smluvní pokutu nepřesahující.
  8. Kupující je oprávněn do 7 dnů od doručení vrátit bez zaplacení fakturu, pokud tato neobsahuje náležitostí obecně závazných právních předpisů nebo bude-li vystavena v rozporu s podmínkami sjednanými ve smlouvě. V dané souvislosti musí kupující uvést na e-mailovou adresu reklamace@gutta.cz důvody, pro které fakturu vrací. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti předmětnou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Vráceni faktury nemá vliv na běh lhůty splatnosti dle původní faktury.
  9. Závazek kupujícího uhradit cenu za zboží je splněn okamžikem připsání částky odpovídající ceně za zboží na účet prodávajícího, případně okamžikem složení hotovosti v pokladně prodávajícího.
  10. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy či zaplacení celé kupní ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  11. Do úplného zaplacení ceny zboží je zboží výlučným vlastnictvím prodávajícího.
  12. Uhrazením celé kupní ceny zboží nabývá kupující vlastnické právo ke zboží.
  13. Společnost může kupujícímu poskytnout slevy či rabaty. Na slevu ani rabat není přímý nárok.
  14. Kupující není oprávněn započítávat jakékoliv své nároky proti nárokům Společnosti na úhradu ceny zboží.

 4. VYŠŠÍ MOC

  1. Za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednané podmínky plnění, se považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle jednotlivé kupní smlouvy, které nastaly po uzavření kupní smlouvy a nemohou být odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, epidemie nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
  2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnostem vyšší moci, je oprávněna se na vyšší moc v souvislosti s plněním jednotlivé kupní smlouvy odvolat ihned po jejím vyskytnutí, za předpokladu jejího oznámeni druhé smluvní straně
  3. Povinnosti smluvních stran dané jednotlivou kupní smlouvou (včetně termínu dodávky zboží) se po dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují.
  4. Pokud se plnění jednotlivé kupní smlouvy stane pod vlivem zásahu vyšší moci ze strany prodávajícího za původních podmínek uvedených v objednávce nemožné, je prodávající oprávněn se domáhat po druhé straně obnovení jednání o smlouvě.

 5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek a dodat zboží ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů po potvrzení objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy, není-li sjednáno jinak.
  2. Možnosti dodání zboží jsou v souladu s kupní smlouvou následující:
   1. převzetí v sídle či v provozovně prodávajícího,
   2. zaslání zboží prodávajícím prostřednictvím smluveného dopravce v rámci České republiky,
   3. doručení zboží za úplatu přímo prodávajícímu, pokud to v konkrétním případě prodávající nabídne.
  3. Zboží je dodáno okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jim zplnomocněnou osobou nebo předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího. Kupujícímu – spotřebiteli je zboží dodáno v okamžiku, kdy zboží od dopravce převezme kupující – spotřebitel nebo jím určená osoba. Určil-li však dopravce kupující-spotřebitel, aniž mu byl prodávajícím nabídnut, je věc kupujícímu-spotřebiteli dodána v okamžiku, kdy ji prodávající předá tomuto dopravci.
  4. V případě doručování zboží do jiného místa, než je sklad či provozovna prodávajícího, vzniká prodávajícímu nárok na zaplacení nákladů na dopravu do místa určení ve výši dle podmínek stanovených na webových stránkách e-shopu: www.guttashop.cz. V případě marného pokusu o doručení zboží vzniká prodávajícímu vedle nároku na zaplacení nákladů na dopravu do místa určení též nárok na paušální úhradu nákladů na zpětnou dopravu zboží ve výši dle podmínek stanovených na webových stránkách e-shopu: www.guttashop.cz, a to i v případě, že kupujícímu vznikl nárok na dopravu zdarma. Za marný pokus o doručení bude považována situace, kdy zboží v místě doručení nebude kupujícím převzato, a to ať už z důvodu nepřítomnosti, bezdůvodného odmítnutí převzetí či z jiného důvodu na straně kupujícího. Úhradu nákladů je kupující povinen provést na základě faktury, vystavené prodávajícím.
  5. V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku kupujícího. Nese kupující riziko spojené s volbou způsobu dopravy a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  6. Při předání zboží kupující potvrdí dodací list, případně i přepravní list dopravce v případě dodání zboží prostřednictvím dopravce. Tyto listiny jsou dokladem o dodání zboží při řešení případných sporných dodávek. Tím není dotčen článek 5.4 těchto VOP.
  7. Kupující je povinen se při dodání identifikovat platným dokladem totožnosti. V případě, že kupujícím je právnická osoba, je povinen se takto identifikovat zástupce této právnické osoby a je povinen prokázat zmocnění zastupovat v předmětné věci právnickou osobu. V případě, že nebude totožnost prokázána, není prodávající povinen zboží dodat a jedná se o porušení povinností na straně kupujícího.
  8. Lhůtu k dodáni zboží je možné za strany prodávajícího jednostranně prodloužit v případě prodlení dodavatelů s dodávkou objednaného zboží. O prodloužení bude kupující vždy s dostatečným předstihem informován. Lhůta dodání zboží bude prodloužena také o dobu trvání okolností způsobených vyšší mocí, pro které dodávku nebude možno ve sjednané lhůtě realizovat.
  9. Kupující je povinen při přejímce řádně zkontrolovat dodané zboží a případné rozdíly v množství a kvalitě zaznamenat do dodacího, případně i přepravního listu a neprodleně e­mailem zaslat na adresu reklamace@qutta.cz a oznámit prodávajícímu. Rovněž i veškeré zjevné závady zjištěné při přejímce zboží např. poškozený obal – je třeba uvést přímo do těchto listin.
  10. Kupující je povinen zajistit na své náklady likvidaci nevratných obalů zboží. Má-li kupující u prodávajícího splatné finanční závazky, je prodávající oprávněn přerušit dodání zboží až do úplné úhrady závazků kupujícím, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek, resp. kupních smluv.
  11. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. Termín prodávajícího týkající se dodání zboží, které bylo přerušeno z výše uvedených důvodů, se prodlužuje o dobu do uhrazení splatných závazků. V případě, že kupující neuhradí své splatné závazky prodávajícímu ve lhůtě do 30 dnů, je prodávající oprávněn od kupních smluv, u kterých je přerušen termín dodání zboží, a kupní smlouvy ve vztahu ke které je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, odstoupit.
  12. Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním věci, může kupující – spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující – spotřebitel poskytl. Kupující – spotřebitel může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření kupní smlouvy anebo kupující – spotřebitel sdělil prodávajícímu před uzavřením kupní smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem odeslání zboží prodávajícím kupujícímu (okamžikem předání zboží k přepravě), a to i v případě hrazení dopravy prodávajícím. V ostatních případech přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího převzetím zboží kupujícím.
  2. Kupující je povinen zboží užívat a zpracovávat řádně v souladu se skladovacími podmínkami a dobami použitelnosti zboží, obvyklým způsobem je ošetřovat podle pokynů výrobců. Reklamace vad způsobených nesplněním těchto podmínek nemůže být uznána
  3. V případě, že kupující prodává zboží svým zákazníkům, zavazuje se prezentovat zboží v souladu s dokumentací ke zboží obdrženou od prodávajícího, sdělovat svým zákazníkům jakost a vlastnosti zboží prodávajícím a výrobcem popisované. Kupující se zavazuje seznámit své zákazníky s dobou použitelnosti zboží a s přepravními a skladovacími podmínkami.
  4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními občanského zákoníku a reklamačním řádem.
  5. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu bez vad. Pokud je plněno vadně, kupující má práva z vadného plnění.
  6. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. U kupujícího – spotřebitele platí, že projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující – spotřebitel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
  7. Kupující oznámí prodávajícímu jakoukoliv zjištěnou vadu včetně vady skryté bez zbytečného odkladu, kdy ji měl a mohl zjistit. Kupující-spotřebitel může vytknout vadu, která se projeví do dvou let od převzetí zboží.
  8. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití či montážních podmínek. S návodem k použití a podmínkami montáže je kupující povinen se vždy seznámit před prvním použitím zboží. 
  9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  10. Jakost zboží při převzetí, nároky kupujícího z vadného plnění, jakož i podrobný postup při uplatnění nároků kupujícího z vadného plnění (reklamace) je stanoven v reklamačním řádu, jehož aktuální znění se nachází na adrese   http://www.guttashop.cz/reklamacni-rad/.
  11. Prodávající poskytuje záruku na zboží, pokud je to výslovně ujednáno v kupní smlouvě, uvedeno v záručním listu, nebo na obalu zboží (doba použitelnosti). Délka záruky se řídí kupní smlouvou, záručním listem, nebo dobou použitelnosti uvedenou na obalu zboží. Není-li uvedeno jinak, má kupující v případě záruční vady právo na opravu nebo výměnu zboží. Záruka i reklamace se přiměřeně řídí ustanoveními týkajícími se vadného plnění a reklamace.

 7. OCHRANA FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Informace o kupujících (kteří jsou fyzickými osobami) jsou uchovávány zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR") ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
  2. Prodávající provádí zpracování osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění rámcové kupní smlouvy a/nebo jednotlivé kupní smlouvy (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího a zpracování pro marketingové účely.
  3. Správcem osobních údajů je prodávající, tj. společnost GUTTA ČR – Praha spol. s r.o., IČ.25771001, se sídlem Praha 6, Na dlouhém lánu 41/508, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 68715 (pro účely tohoto článku prodávající dále jen jako „správce“). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
  4. Právním základem zpracování osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
   1. splnění smlouvy mezi kupujícím a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
   2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména nikoliv však pouze zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
   3. účely oprávněného zájmu správce.
  5. Účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Dalším účelem je pak také zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování, včetně profilování, ve smyslu čl. 22 GDPR. Ke zpracování osobních údajů pro uvedené účely není v souladu s GDPR nezbytný souhlas kupujícího.
  6. Osobní údaje byly získány přímo od kupujícího a pro uvedené účely jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: adresní a identifikační osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (název subjektu, adresa trvalého pobytu /sídla, IČ, DIČ); údaje umožňující kontakt se subjektem (kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a další), popř. také popisné údaje (bankovní spojení), pokud je to pro stanovený účel nezbytné,  a další údaje nezbytné pro plnění správcem uvedených účelů. 
  7. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány zákonným, korektním a transparentním způsobem, pouze pro stanovené účely, pouze v nezbytné množství, pouze pro nezbytnou dobu pro daňové účely, pro které jsou zpracovávány, za použití technického a organizačního zabezpečení osobních údajů.
  8. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
  9. Dalšími příjemci osobních údajů kupujícího budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem jeho interního software a ukládáním dat. Příjemci osobních údajů kupujícího zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje kupujícího do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
  10. Zpracování osobních údajů je prováděno prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem, obojí však za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracováním jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo kupujícího na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
  11. Za podmínek stanovených v GDPR má kupující právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejích zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a dále právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud kupující vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Pokud by se kupující domníval, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno GDPR, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout; poskytnutí osobních údajů kupujícího je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit. Svá práva může kupující uplatnit kontaktováním správce na výše uvedených kontaktních údajích.
  12. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 8. ZÁKAZNICKÉ RECENZE

  1. V e-shopovém obchodě Guttashop.cz a Guttashop.sk prodávající neověřuje zákaznické recenze, které jsou uvedené u produktů, tzn. nezajišťuje, aby zveřejněná recenze pocházela od zákazníka, který produkt skutečně použil nebo si jej zakoupil.
  2. Zákaznické recenze (produktů) prodávajícího na serverech Heureka.cz, Zbozi.cz a Google.com jsou ověřovány dle podmínek těchto platforem.

 9. POVINNOSTI NA ÚSEKU DPH

  1. Kupující, který je plátcem DPH, prohlašuje, že:
   1. není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH")
   2. bankovní účet kupujícího, na který budou ze strany prodávajícího případně hrazeny platby v souvislosti s kupní smlouvou, je a bude účet, který je fádně veden v registru bankovních účtů plátců DPH;
   3. neexistuji důvody, na základě, kterých by se prodávající stal nebo mohl stát ručitelem za daňovou povinnost kupujícího vzniklou z titulu DPH vyúčtovaného prodávajícím; 
  2. Prodávající je oprávněn zadržet částku DPH z případné faktury vystavené kupujícím v souvislosti s uzavřenými smlouvami a VOP a uhradit příslušnou platbu kupujícímu bez takto zadržené částky DPH především v těchto případech:
   1. Kupující se stane nespolehlivým plátcem; nebo
   2. kupující požaduje provedení transakce na jiný bankovní účet, než který je veden v registru plátců DPH.
  3. Zadrženou částku DPH je prodávající oprávněn uhradit za kupujícího na účet správce daně dle § 109a zákona o DPH nebo přímo kupujícímu. pokud bude ze strany kupujícího prokázáno, že jeho povinnost v oblasti odvodu DPH byla řádně a včas splněna.

 10. ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Kupující spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů (14) v případě, že je smlouva uzavírána distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávajícího. Lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení odstoupení kupujícímu spotřebiteli oznámí v textové podobě jeho přijetí. 
  2. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů (14) od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, resp. náklady za navrácení zboží, nemůže-li být zboží vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese kupující spotřebitel.
  3. Kupující spotřebitel není oprávněn způsobem dle odst. 1 tohoto článku odstoupit od kupní smlouvy v případech upravených v § 1837 občanského zákoníku.
  4. Spory z kupní smlouvy, vzniklé mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím, mohou být řešeny mimosoudní cestou, a to u České obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa www.coi.cz.
  5. Prodávající v souladu s § 1820 odst. 1 písm. js) občanského zákoníku sděluje, že mimosoudní vyřizování stížností je prováděno prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího, čímž není ve vztahu ke kupujícímu spotřebiteli nijak dotčeno jeho právo řešit spory ze smlouvy mimosoudní cestou dle předchozího odstavce. Možnosti obrátit se na dohledové orgány upravují příslušné právní předpisy, zejména pak zákon č. 64/1986 Sb., o české obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v rámcové kupní smlouvě nebo jednotlivé kupní smlouvě. Odchylná ujednání v rámcové kupní smlouvě a jednotlivé kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Odchylná ujednání v jednotlivé kupní smlouvě mají přednost před ustanovením, rámcové kupní smlouvy. Ustanoveni VOP jsou nedílnou součástí každé rámcové kupní smlouvy, a tedy i jednotlivé kupní smlouvy, popř. jsou vždy na webových stránkách prodávajícího: www.gutta.cz. .
  7. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. 
  8. Kupující v souvislosti s jim objednaným či zakoupeným plněním přebírá na sebe nebezpečí změny okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  9. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
  10. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanoven

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies pro lepší cílení reklam a měření návštěvnosti. Podrobné informace o cookies, včetně informací o předávání údajů o vašem chování na webu partnerským reklamním sítím naleznete v Informacích o cookies.